Бірінғай жинақтық төлем

Бірінғай жинақтық төлем

Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар — жеке кәсіпкер ретінде тіркелмеген, бірақ жылына 1 175 АЕК (3,2 млн. теңгеге дейін) табысы бар барлық тұлғалар. Мұндай азаматтар үшін арнайы жеңілдетілген салық режимі ұсынылған — бірыңғай жиынтық төлем. Ол бірден үш қорды қамтиды — зейнетақы жинақтары, әлеуметтік сақтандыру және медициналық сақтандыру. Сонымен қатар оларды салық декларациясын ұсынбастан салық төлеуші етеді.

Республикалық және облыстық маңызы бар қалалардың тұрғындары үшін — 1 АЕК немесе 2 651 теңге. Басқа елді мекендерде тұратындар үшін — 0,5 АЕК немесе 1326 теңге. Салық кодексінің 775-бабына сәйкес, төлемнің бұл түрін есептеу және төлеу тәртібі тиісті қаржы жылының 1 қаңтарындағы АЕК мөлшеріне байланысты белгіленеді. Маңызды: Төлем ағымдағы есепті ай үшін жасалуы керек. Алдыңғы салық кезеңі үшін төлем жасай алмайсыз. Егер қандай-да бір себептермен төлем уақтылы төленбеген болса, сіз қарызды тәуелсіз төлеуші ретінде 1 ең төменгі жалақының 5% немесе 2 125 теңге төлей аласыз.

*

К самозанятым относятся все физические лица, не зарегистрированные в качестве ИП, но имеющие доход от своей деятельности до 1 175 МРП, или до 3,2 млн тенге в год. Для таких граждан предусмотрен специальный упрощенный налоговый режим – единый совокупный платеж (ЕСП). Он предусматривает участие сразу в трех фондах – пенсионном накопительном, социального страхования и медицинского страхования, а также делает их налогоплательщиками без обязательства сдачи налоговой декларации.

Для физических лиц, проживающих в городах республиканского и областного значения, размер ЕСП составил 1 МРП, или 2 651 тенге. Для лиц, проживающих в других населенных пунктах — 0,5 МРП, или 1 326 тенге.

Согласно статье 775 налогового Кодекса, порядок исчисления и уплаты этого вида платежа устанавливается, исходя из размера МРП на 1 января соответствующего финансового года. Важно также помнить, что этот платеж необходимо производить за этот отчетный месяц. Оплатить за предыдущий налоговый период не получится. В случае если платеж по каким-либо причинам не был уплачен своевременно, можно оплатить задолженность в качестве самостоятельного плательщика 5% от 1 МЗП, или 2 125 тенге.