Здравствуйте, какие показания для проведения экстракорпорального оплодотворения?

Здравствуйте, какие показания для проведения экстракорпорального оплодотворения?

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2009 жылғы 30 қазандағы N 627 бұйрығына сәйкес ТМККК аясында экстракорпоральды ұрықтандыру мына көрсеткіштер бойынша жүргізіледі:

1.Тубальды-перитонеальды факторға байланысты әйел бедеулігі (жатыр түтіктерінің екеуінің де болмауы немесе кедергі болуы);
2.Еркек бедеулігінің ауыр формалары (олиго-, астено-, тератозооспермия).

ЭКҰ-ға соматикалық және эндокриндік мәртебесі қалыпты, репродуктивті жастағы науқастар ТМККК аясында жіберіледі.

*

Согласно приказу МЗ РК N 627 от 30 октября 2009 года при проведении экстракорпорального оплодотворения в рамках ГОБМП показаниями являются:

1. Женское бесплодие, обусловленное трубно-перитонеальным фактором, (отсутствие или непроходимость обеих маточных труб);
2. Тяжелые формы мужского бесплодия (олиго-, астено-, тератоозоспермия).

На проведение ЭКО в рамках ГОБМП направляются пациентки репродуктивного возраста с нормальным соматическим и эндокринным статусом.

#фондсоцмедстрахования #медицинаказахстан #правапациента #осмс #гобмп #псмп #медорганизации #медсоцстрахованиевказахстане #бесплатнаямедицина