Как теперь оплачивают взносы за ОСМС индивидуальные предприниматели?

МӘМС үшін төлемнің жеңілдік кезеңі ұзартылды.

Жеке кәсіпкерлер МӘМС үшін жарналарды енді қалай төлейді?

Егер ЖК-дің жалдамалы қызметкерлері болса және олардың қызметі ірі, шағын және орта бизнес санатының біріне жататын болса (тізімдер баннерде көрсетілген), олар тиісті белгіленген кезеңге дейін аударымдарды төлеуден толығымен босатылады.

Өзге жағдайда, жеке кәсіпкер 1,4 ЕТЖ-ның 5%-ы мөлшерінде өзі үшін ай сайынғы төлемдерді жүзеге асыруға міндетті, бұл 2020 жылы 2 975 теңгені құрайды.
______________________

Льготный период оплаты за ОСМС продлили.

Как теперь оплачивают взносы за ОСМС индивидуальные предприниматели?

Если ИП имеет наемных сотрудников и их деятельность подпадает под одну из категорий крупного или малого и среднего бизнеса (списки указаны на баннере), они полностью освобождаются от уплаты отчислений до соответствующего установленного периода.
В ином случае индивидуальный предприниматель обязан осуществлять ежемесячные выплаты за себя в размере 5 % от 1,4 МЗП, что в 2020 году составляет 2 975 тенге.
#ГОБМП #ОСМС #медицина #здравоохранение#новости #карантин